Spulwike

Bin jo al Freon fan Spulwike?


Sytse Haima

Doe’t Sytse frege waard om efkes wat oer himsels en oer de Spulwike te fertellen koe dat fansels altyd. Sytse is de dreechste net dus hy stie wol iepen foar in petear. Sytse kaam pas yn it petear der efter dat hy in hiele protte mei Spulwike te krijen hân hat en eins no noch hieltyd dingen foar Spulwike docht.

Doe’t Spulwike yn 1972 oprjochte waard wie Sytse ien fan de earste bern dy’t meidie oan dizze prachtige wike. Dit wie yn Jorwert en dit wie de start fan in lange Spulwikekarriêre. De tiid doe’t der meidie as bern wit Sytse net in protte mear fan, mar as lieder koe der gau wat moaie mominten opnimme. As lieder wie der ûnder oare tegearre mei syn FUC (Sytse’s eardere Rockband) maat Daan Span yn Littens aktyf. Hy hat wat jierren in groepke hân mar Sytse mocht ek graach iten sierde en fansels muzyk meitsje. Sa hat Sytse ek Spulwike nûmers yn songen mei ûnder oare doarpsgenoat Pier Koopmans dy’t in pear jier ferlyn op cd útkaam binne.

Doe’t Sytse net mear meidie as lieder of as in oare funksje wie it de lieding dy’t sliepen kaam by him yn de tún, nammentlik by it Mantgumer húske. Dêrneist rûn der de wol bekende optochten mei in gitaar en spile der op mienskiplike jûnen mei ûnder oare Pigmeat en fansels de band wêr’t wy him no fan kinne “De Suskes”.

Doe’t wy fregen oft Sytse dus ek freon wurde woe hie der de 25 euro al yn de hannen. Tsja ek Sytse hat it wol bekende “Spulwike firus” yn him en dêr komme je nea wer fan ôf.  Dizze man dy’t fêst noch wolris op it poadium te sjen is mei in Spulwikefeest binne wy dan ek hiel tankber, om’t je mei minsken sa as Sytse de Spulwike noch jierren draaiende hâlde kinne.

admin • 21 mei 2019


Previous Post

Next Post

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram