Spulwike

Spulwike 2020 giet net troch!

Leave bêrn, lieders, frijwilligers, stipers, freonen en âlders,

Holle bolle tsjing!! En doe wie het stil, foarlopich even gjin tsjinge tsjinge boem.

Want út de parsekonferinsje begjin april blike dat fergunningplichtige eveneminten oant 1 septimber net trochgean kinne. Oansjoen Spulwike dêr ek ûnder falt, jildt dat spitigernôch ek foar ús. Dat betsjut dat wy dit jier gjin Spulwike hawwe kinne sa as oare jierren.

De ôfrûne tiid ha wy ús beriedden op in alternatief en derom ha wy de digitale spulwike betocht. Wy sille gehiel yn stijl fan Spulwike eltse dei in útdaging of challenge betinke, wêr elts oan meidwaan kin. Dizze digi-spulwike sil plakfine fan 6 oant en mei 10 july en alle ynformaasje sil dan ek te finen wêze op ús Facebook en Instagrampagina’s. Folgje ús dus @spulwike.littenseradiel !

http://facebook.com/spulwike.littenseradiel

hollebollejammerdebammer #spulwikegat #oftochnet #spulwikechallenge

Mochten der fragen wêze, dan kinst kontakt opnimme mei ien fan ús stichtingleden.

admin • 22 april 2020


Previous Post

Next Post

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram