Spulwike

0

Spulwike âlderein

(voor NL naar beneden scrollen)

Ja, jim lêze it goed! Dit jier kin ek de âlderein meidwaan oan de Spulwike. Spulwike is útein setten yn 1972 en bestiet dit jier dus 50 jier! Ek eartiids wie de Spulwike foar bêrn op de basisskoalle. Dus eltsenien dy’t yn 1972, 13 jier en âlder wie, hat nea as bern oan Spulwike meidwaan kinnen. Om ek die minsken it Spulwike-firus te besoargjen, ha we dit jier in Spulwike foar de âlderein organisearre.

Op moandei 18 july is der in Spulwike-dei organisearje foar alle 60+-ers. der is in fytstocht (ûngefear 30 km) by de doarpen lâns útsetten, mei ûnderweis in soarte fan puzzeltocht en ferskate ferrassingen. Der is starten by it sportfjild yn ien fan de trije Spulwikedoarpen, dus Easterwierrum, Littens of Weidum met hast 100 minsken ûnder de begelieding fan âldlieding fan de Spulwike.

Derneist binne der yn Nij Dekama en Nij Stapert ferskatene machtige aktiviteiten organisearre foar de mear fysiek beheind âlderein.

Wy hoopje dat sy allegear in machtige dei hânt hawwe en it sil fêst gjin 50 jier mear duorje foardat we wer in Spulwike foar âlderein organisearje.

Nederlands:

Spulwike voor de ouderen!

Ja, jullie lezen het goed! Dit jaar kunnen ook de ouderen meedoen aan de Spulwike. Spulwike is begonnen in 1972 en bestaat dit jaar dus 50 jaar! Ook destijds in 1972 was de Spulwike voor kinderen op de basisschool. Dus iedereen die in 1972, 13 jaar en ouder was, heeft nooit als kind aan de Spulwike mee kunnen doen. Om ook die mensen het Spulwike-virus te bezorgen, hebben we dit jaar ook een Spulwike voor de ouderen georganiseerd!

Op maandag 18 juli is er een Spulwike-dag georganiseerd voor alle 60+-ers. Op deze dag hebben we een fietstocht (± 30 km) bij de dorpen uitgezet, met onderweg een soort van puzzeltocht, en verschillende verrassingen. De start was in één van de drie dorpen, dus Oosterwierum, Oosterlittens of Weidum met ongeveer 100 mensen onder begeleiding van oud-leiders van Spulwike.

Daarnaast zijn er in Nij Dekama en Nij Stapert verschillende leuke aktiviteiten georganiseerd voor de minder valide ouderen.

Wij hopen dat iedereen een fantastische dag gehad heeft en het zal vast geen 50 jaar meer duren voordat er een volgende editie van de Spulwike voor ouderen zal worden georganiseerd.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram