Spulwike

Útnûgingsbrief 2019 – Hjir dellade!

(Voor Nederlands naar beneden scrollen)

Wennesto of sitsto yn de gemiente Súdwest, Waadhoeke of Ljouwert op skoalle en sitsto yn groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8? Én hasto sin yn in wike fol gekte, pannekoeken, spultsjes en gesellichhyd? Dan moast dy fansels opjaan foar Spulwike! Fia ûndersteande link kinst de earste útnoegingsbrief fine dy’t de bern op de skoallen yn de “âlde gemiente” Littenseradiel krigen hawwe. Yn de brief stean de data foar dizze Spulwike, yn hokker doarp we dy ferwachtsje en der wurdt al in lyts bytsje ferklapt oer it tema fan de kommende Spulwike. Dus gauw dellade en opjaan :-)! Want VOL = VOL!

Útnûgingsbrief – Spulwike goes USA

Opjaan kin oant 18 juni! Nei datst opjûn bist, krigest yn de wike fan 18 juny in twadde brief of mail. Hjiryn stiet fierdere ynformaasje. De brief krigest tastjoerd fia de mail, mar hy komt ek op’e webside te stean en hy wurdt útdielt op ‘e skoallen yn ‘e “âlde gemiente Littenseradiel”. Hast fragen, sjoch dan hjir.


Woon jij of zit jij op school in de gemeente Súdwest, Waadhoeke of Leeuwarden en zit je in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8? Heb je zin in een week gevuld met gekte, pannenkoeken, spelletjes en gezelligheid? Dan moet je je natuurlijk opgeven voor Spulwike! Via onderstaande link kun je de eerste uitnodigingsbrief vinden die de kinderen op de scholen in de “oude gemeente” Littenseradiel hebben gekregen. In de brief staan de data voor deze Spulwike, in welk dorp we je verwachten en er wordt een klein beetje verklapt over wat we de komende Spulwike gaan doen. Dus snel downloaden en opgeven! Want VOL = VOL!

Uitnodigingsbrief – Spulwike goes USA – NL

Opgeven kan tot 18 juni. Nadat je bent opgegeven, krijg je in de week van 18 juni een bevestigingsbrief of mail. Hierin staat verdere informatie. De brief krijg je toegestuurd via de mail, maar hij komt ook op de website te staan en wordt uitgedeeld op de scholen in de “oude gemeente Littenseradiel”. Heb je vragen, kijk dan even hier.

Marlou de Jong • 12 mei 2019


Previous Post

Next Post

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram