Spulwike

Yndeling Easterwierrum bekend!

Voor Nederlands naar beneden scrollen.

De bern út groep 3 en 4 fiere twa dagen Spulwike. Om’t we net alle bern tagelyk ha kinne, splitse we de groep. Dit komt der op del dat de iene helte Spulwike fiert op moandei en tiisdei en de oare helte op woensdei en tongersdei.

De bern wurde yndield op basis fan de skoalle wêr’t se op sitte, foar 2019 is dit de yndieling:

Moandei en tiisdei: EASTERWIERRUM, WINSUM, ITENS, WOMMELS, EASTEREIN, HILAARD, WJELSRYP en DEINUM!

Woandei en tongersdei: WEIDUM, WIUWERT, BAARD, BOAZUM, EASTERLITTENS, JIRNSUM, JORWERT, MANTGUM, SPANNUM, RAERD, REAHÚS en TSJOM!

*Is dizze yndieling net handich foar dy? Binne jim al op fakânsje? Yn oerlis bin der mooglikheden. Betink dy dan wol dat dyn bern warskynlik net tagelyk mei klasgenoatsjes Spulwike fiert. Foar fragen/oerlis kinst kontakt opnimme mei Marlou de Jong fia ynfo@spulwike.frl.


De kinderen uit groep 3 en 4 vieren twee dagen Spulwike. Omdat we niet alle kinderen tegelijk kunnen houden, splitsen we de groep. Dit komt er op neer dat de ene helft de Spulwike viert op maandag en dinsdag en de andere groep op woensdag en donderdag.

De kinderen worden ingedeeld op basis van de school waarop ze zitten, voor 2019 is de indeling als volgt:

Maandag en dinsdag: OOSTERWIERRUM, WINSUM, ITENS, WOMMELS, OOSTEREND, HIJLAARD, WELSRIJP EN DEINUM!

Woensdag en donderdag: WEIDUM, WIEUWERD, BAARD, BOZUM, OOSTERLITTENS, IRNSUM, TZUM, REAHUS, JORWERD, MANTGUM, SPANNUM en RAUWERD!

*Is deze indeling niet handig voor jou? Zijn jullie al op vakantie? In overleg zijn er evt. mogelijkheden. Bedenk dan wel dat jouw kind niet tegelijk met klasgenootjes Spulwike viert. Voor vragen/overleg kun je contact opnemen met Marlou de Jong via ynfo@spulwike.frl.

Marlou de Jong • 17 juni 2019


Previous Post

Next Post

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram