Spulwike

0

Bestjoer

It Stiftingbestjoer is it oerkoepelend orgaan dat de trije doarpen mei elkoar ferbynt. It bestjoer is ferantwurdlik foar de haadlieding en Spulwike brede saken.

Stiftingsbestjoer

  • Welmoed Vellinga – Foarsitter
  • Marlou de Jong – Sekretaris, PR & Media
  • Johan Koornstra – Oerdraagjend Ponghâlder
  • Sieger Bosma – Oernimmend Ponghâlder
  • Cornelis Bruinsma – Foarsitter Sponsorkommisje
  • Sybren Beert de Jong – Oerdraagjend Foarsitter Easterwierrum
  • Sanne El van der Vlugt – Oernimmend Foarsitter Easterwierrum
  • Jouke Pieter Wierda – Foarsitter Easterlittens
  • Remmelt Bouma – Foarsitter Weidum

Wy binne foar 2020 op syk nei in oantal nije leden foar it stiftingsbestjoer en oare funksjes by Spulwike.

Hasto ynteresse jou dit dan oan by de Kontaktpersoan yn de fakature. Overige kontaktynformaasje is te fynen op de pagina “kontakt”.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram