Spulwike

0

Bestjoer

It Stiftingbestjoer is it oerkoepelend orgaan dat de trije doarpen mei elkoar ferbynt. It bestjoer is ferantwurdlik foar de haadlieding en Spulwike brede saken.

Stiftingsbestjoer

  • Johannes Hazenberg – Foarsitter
  • Marlou de Jong – Sekretaris, PR & Media
  • Johan Koornstra – Ponghâlder
  • Cornelis Bruinsma – Foarsitter Sponsorkommisje
  • Sybren Beert de Jong – Foarsitter Easterwierrum
  • Age Scheper – Foarsitter Easterlittens
  • Rik Cosijn – Oerdraagjend Foarsitter Weidum
  • Remmelt Bouma – Oernimmend Foarsitter Weidum

Wy binne foar 2020 op syk nei in oantal nije leden foar it stiftingsbestjoer, hasto ynteresse jou dit dan oan by ien fan de bestjoersleden. Kontaktynformaasje is te fynen op de pagina “kontakt”.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram