Spulwike

0

Bestjoer

It Stiftingbestjoer is it oerkoepelend orgaan dat de trije doarpen mei elkoar ferbynt. It bestjoer is ferantwurdlik foar de haadlieding en Spulwike brede saken.

Stiftingsbestjoer

  • Welmoed Vellinga – Foarsitter
  • Jort Wijnstra – Sekretaris, PR & Media
  • Sieger Bosma – Ponghâlder
  • Wouter Appelboom – Foarsitter Sponsorkommisje
  • Sanne El van der Vlugt – Foarsitter Easterwierrum
  • Pyter Stornebrink – Foarsitter Easterlittens
  • Remmelt Bouma – Foarsitter Weidum

De kontaktynformaasje is te fynen op de pagina “kontakt”.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram