Spulwike

0

Bestjoer

It Stiftingbestjoer is it oerkoepelend orgaan dat de trije doarpen mei elkoar ferbynt. It bestjoer is ferantwurdlik foar de haadlieding en Spulwike brede saken.

Stiftingsbestjoer

 • Elizabeth Sijbesma – Foarsitter
 • Sieger Bosma – Ponghâlder
 • Jort Wijnstra – Sekretaris, PR & Media
  • Allert Turksma – Oernimmend
 • Wouter Appelboom – Foarsitter Sponsorkommisje
  • hedser ligthart – Oernimmend Foarsitter Sponsorkommisje
 • Sanne El van der Vlugt – Foarsitter Easterwierrum
  • Tjerk Kingma – Oernimmend Foarsitter Easterwierrum
 • Pyter Stornebrink – Foarsitter Easterlittens
  • Jacob Wiedijk – Oernimmend Foarsitter Easterlittens
 • Marijke Dijkstra – Foarsitter Weidum

De kontaktynformaasje is te fynen op de pagina “kontakt”.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram