Spulwike

0

Kontakt

Der stiet in hiel soad ynformaasje oer Spulwike en de opjefte op ús “fragenpagina“. Opjaan kin fia it opjefteformulier sadra de opjeftes fan start geane (heal maaie). Kinst de ynfo dêr net fyne of wolst in oare fraach stelle? Nim dan kontakt op mei ien fan de ûndersteande stichtingleden:

Foar oerkoepeljende Spulwikefragen:
Welmoed Vellinga – Foarsitter Stichting
foarsitter@spulwike.frl / 06-36431896


Foar fragen oer opjeftes, freonen fan Spulwike, PR en media:
Marlou de Jong – Sekretaris Stichting
ynfo@spulwike.frl / 06-12393993

 

Foar fragen oer financiële saken:
Johan Koornstra – Oerdraagjend Ponghâlder
ponghâlder@spulwike.frl / 06-21104990

Sieger Bosma – Oernimmend Ponghâlder
ponghâlder@spulwike.frl / 06-37449152

 

Foar fragen oer Spulwike yn Weidum:
Remmelt Bouma – foarsitter Weidum
weidum@spulwike.frl / 06-11945449


Foar fragen oer Spulwike yn Easterlittens:
Jouke Pieter Wierda – Foarsitter Easterlittens
easterlittens@spulwike.frl / 06-20593692


Foar fragen oer Spulwike yn Easterwierrum:
Sybren Beert de Jong – Oerdraagjend Foarsitter Easterwierrum
easterwierrum@spulwike.frl / 06-18553797

Sanne El van der Vlugt – Oernimmend Foarsitter Easterwierrum
easterwierrum@spulwike.frl / 06-24830316


Foar fragen oer sponsoring of stipers:
Cornelis Bruinsma – Foarsitter sponsorkommisje
stipers@spulwike.frl / 06-20356487

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Wil jij op de hoogte blijven van Spulwike? Volg ons op social media :)!

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram