Spulwike

0

Kontakt

Der stiet in hiel soad ynformaasje oer Spulwike en de opjefte op ús “fragenpagina“. Opjaan kin fia it opjefteformulier. Kinst de ynfo dêr net fyne of wolst in oare fraach stelle? Nim dan kontakt op mei ien fan de ûndersteande persoanen:

Foar oerkoepeljende Spulwikefragen:

Johannes Hazenberg – Foarsitter Stichting

foarsitter@spulwike.frl / 06-81465039


Foar fragen oer opjeftes, freonen fan Spulwike, PR en kommunikaasje:

Marlou de Jong – Sekretaris Stichting

ynfo@spulwike.frl / 06-12393993
 

Foar fragen oer financiële saken:

Johan Koornstra – Ponghâlder

ponghâlder@spulwike.frl / 06-21104990

 


Foar fragen oer Spulwike yn Weidum:

Sietske Okkema – Sekretaris Weidum

weidum@spulwike.frl / 06-25445607

Foar fragen oer Spulwike yn Easterlittens:

Age Scheper – Foarsitter Easterlittens

easterlittens@spulwike.frl / 06-52342630


Foar fragen oer Spulwike yn Easterwierrum:

Sybren Beert de Jong – Foarsitter Easterwierrum

easterwierrum@spulwike.frl / 06-18553797


Foar fragen oer sponsoring of stipers:

Cornelis Bruinsma – Foarsitter sponsorkommisje

stipers@spulwike.frl / 06-20356487

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Wil jij op de hoogte blijven van Spulwike? Volg ons op social media :)!

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram