Spulwike

0

Kontakt

Der stiet in hiel soad ynformaasje oer Spulwike en de opjefte op ús “fragenpagina“. Opjaan kin fia it opjefteformulier sadra de opjeftes fan start geane. Kinst de ynfo dêr net fyne of wolst in oare fraach stelle? Nim dan kontakt op mei ien fan de ûndersteande stichtingleden:

Foar oerkoepeljende Spulwikefragen:
Welmoed Vellinga – Foarsitter Stichting
foarsitter@spulwike.frl / 06-36431896


Foar fragen oer opjeftes fan bern (opgave van kinderen):
Jort Wijnstra – Sekretaris Stichting
ynfo@spulwike.frl / 06-55948322


Foar fragen oer of ynformaasje foar it jubileumboek:
spulwikejubileumboek@gmail.com


Foar fragen oer financiële saken en Freonen fan Spulwike:
Sieger Bosma – Ponghâlder stichting
ponghalder@spulwike.frl / 06-37449152


Foar fragen oer stipers (sponsoring):
Wouter Appelboom – Foarsitter sponsorkommisje
stipers@spulwike.frl / 06-10257202


Foar fragen oer Spulwike yn Weidum:
Remmelt Bouma – foarsitter Weidum
weidum@spulwike.frl / 06-11945449


Foar fragen oer Spulwike yn Easterlittens:
Pyter Stornebrink – Foarsitter Easterlittens
easterlittens@spulwike.frl / 06-29300815


Foar fragen oer Spulwike yn Easterwierrum:
Sanne El van der Vlugt – Foarsitter Easterwierrum

easterwierrum@spulwike.frl / 06-24830316

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Wil jij op de hoogte blijven van Spulwike? Volg ons op social media :)!

YouTube
YouTube
Instagram