Spulwike

0

Haadlieding

De Haadlieding is ferantwurdlik foar de organisaasje fan Spulwike yn in doarp en falt ûnder it stiftingbestjoer. De haadlieding stjoert de lieding fan in doarp oan en is ferantwurdlik foar it opstellen fan draaiboeken foar de wike, lokaasjes, materialen en fansels de lieding fan de bern.

Sjoch foar kontaktynformaasje by “kontakt”

Haadlieding Easterwierrum

 • Sanne El van der Vlugt – Foarsitter Easterwierrum
 • Elizabeth Sijbesma – Sekretaris/ponghâldster
 • Tjeerd de Vries – Materiaalman
 • Bauke Schouwstra – Materiaalman
 • Evert de Veen – Materiaalman
 • Wiard Koopal – Materiaalman
 • Irma Bokma – Mikrofoanfrou
 • Ytzen Pieter Bosje – Mikrofoanman

Haadlieding Easterlittens

 • Pieter Stornebrink – Foarsittter Easterlittens
 • Haije Bauke Wierda – Ponghâlder
 • Janne Marie Huis Int Veld – Lyts materiaal
 • Jouke De haan – Materiaalman
 • Feitse Peentra – Materiaalman
 • Jouke Pieter Wierda – Veldbeheer
 • Bouke Sieswerda – Mikrofoanman
 • Antje Greidanus – Mikrofoanfrou

Haadlieding Weidum

 • Remmelt Bouma – Foarsitter Weidum
 • Marije Kalma – Sekretaris/ponghâldster
 • Folmer van der Werf – Programma koördinator
 • Teun Bouma – Materiaalman
 • Klaas Pieter van den Berg – Materiaalman
 • Wouter Bouma – Mikrofoanman
 • Hedwich Dijkstra – Mikrofoanfrou
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram