Spulwike

0

Haadlieding

De Haadlieding is ferantwurdlik foar de organisaasje fan Spulwike yn in doarp en falt ûnder it stiftingbestjoer. De haadlieding stjoert de lieding oan en is ferantwurdlik foar it opstellen fan draaiboeken foar de wike, fergunningen, lokaasjes, materialen en fansels de lieding fan de bern.

De Haadlieding fan 2020 is noch net kompleet, hjirûnder in oersicht fan de haadlieding fan 2019.

Haadlieding Easterwierrum

 • Sybren Beert de Jong- Foarsitter Easterwierrum
 • Marije de Vries – Sekretaris/ponghâldster
 • Broer Jacob Greidanus – Materiaalman
 • Egbert Postma – Materiaalman
 • Marrichje Abma – Mikrofoanfrou
 • Wietse Fopma – Mikrofoanman

Haadlieding Easterlittens

 • Age Scheper – Foarsittter Easterlittens
 • Bauke Jelsma – Ponghâlder
 • Sijbe Vogel – Lyts materiaalman
 • Haaye Miedema – Materiaalman
 • Daniël Algra – Materiaalman
 • Johannes Hazenberg – Mikrofoanman
 • Hermine Sytema – Mikrofoanfrou
 • Floris Miedema – Mikrofoanman

Haadlieding Weidum

 • Rik Cosijn – Oerdraagjend foarsitter Weidum
 • Remmelt Bouma – Oernimmend foarsitter Weidum
 • Sietske Okkema – Sekretaris/ponghâldster
 • Remmelt Bouma – Programma koördinator
 • Douwe Elgersma – Materiaalman
 • Thomas Perridon – Materiaalman
 • Laurens Lageveen – Mikrofoanman
 • Janneke Blanke – Mikrofoanfrou
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram