Spulwike

0

Opjaan

De opjefteperioade foar Spulwike 2022 start 15 juny nei 13:00 oere. Let op: fol = fol! Opjaan kin dan ûnderoan dizze pagina fia it formulier. Nei de opjefte krigest per e-mail in automatyske befestiging (tsjek de spam), dit is noch gjin definitieve befestiging fan opjefte, dizze folgjet op moandei 4 july. Dan wurdt ek bekind makke op hokker dagen de bern yndielt binne foar groep 3 & 4 in Oosterwierrum.

Wy kinne y.f.m. it grutte oantal bern en in sa earlik mooglike ferdieling gjin rekkening hâlde mei foarkar foar dagen of by bepaalde freonen. Sadra Spulwike fol is, wurd dat per groep op dizze pagina oanjûn en komme de bern automatysk op ‘e reservelist. As der in plakje frijkomt dan kriget de earstfolgjende op ‘e list in e-mail fan ús.

Dit jier bestiet Spulwike 50 jier en binne alle bern wolkom op de feestlike jubileumdei freed 22 july yn Wommels. Derneist is der foar it jubileum dit jier in machtig jubileumboek en in spesjaal spulwikebierke makke. Dizze binne allinne yn de foarferkeap te besteljen en ôf te heljen yn ien fan de doarpen yn de spulwike. Mei dizze oankeapen stipje jo it foarbestean fan Spulwike. Bisto al Spulwikefreon? Dan krigest koarting op it jubileumboek. Bestelle kin hjir!

Foar mear ynformaasje oer de opjefte en Spulwike sels: spulwike.frl/fragen

Nederlands:

De opgaveperiode voor Spulwike 2022 start 15 juni vanaf 13:00 uur. Let op: vol = vol! Opgeven kan dan op deze pagina via het formulier hieronder. Maandag 4 juli wordt bekendgemaakt op welke dagen de kinderen zijn ingedeeld voor groep 3 & 4 in Oosterwierrum (check de spam). I.v.m. het grote aantal kinderen en een zo eerlijk mogelijke verdeling kunnen we in principe geen rekening houden met een voorkeur voor indeling op specifieke dagen of bij bepaalde vrienden.

Zodra Spulwike vol zit, wordt dat per groep op deze pagina aangegeven en komen kinderen automatisch op de reservelijst. Als er een plekje vrijkomt dan krijgt de eerstvolgende op de lijst een e-mail van ons.

Dit jaar bestaat Spulwike 50 jaar en zijn alle kinderen van alle dorpen welkom op de feestelijke jubileumdag vrijdag 22 juli in Wommels. Daarnaast hebben we voor het jubileum dit jaar een machtig jubileumboek en een speciaal spulwikebiertje gemaakt. Deze zijn bij de opgave te bestellen en af te halen in één van de dorpen tijdens Spulwike. Met deze aankomen steun je het voortbestaan van Spulwike. Ben jij al Freon fan Spulwike? Dan krijg je korting op het jubileumboek. Bestellen kan hier!

Voor meer informatie over de opgave en Spulwike zelf: spulwike.frl/fragen


De opjeftes foar Spulwike binne sluten! Binne jo de opjefte ferjitten, stjoer dan in mail nei ynfo@spulwike.frl

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Wil jij op de hoogte blijven van Spulwike? Volg ons op social media :)!

YouTube
YouTube
Instagram