Spulwike

0

Opjaan

De opjefteperioade foar Spulwike 2021 is ôfrûn. Alle bern dy’t oant 2 july opjûn binne, kinne meidwaan (ek alle bern op de reservelist). Snein 4 july wurdt bekind makke op hokker dagen de bern yndielt binne (check de spam!). Wy kinne y.f.m. it grutte oantal bern en in sa earlik mooglike ferdieling in principe gjin rekkening hâlde mei foarkeur foar dagen of by bepaalde freonen.

Foar mear ynformaasje: spulwike.frl/fragen

De opgaveperiode voor Spulwike 2021 is afgelopen. Alle kinderen die voor 2 juli zijn opgegeven, kunnen meedoen (ook alle kinderen op de reservelijst). Zondag 4 juli wordt bekendgemaakt op welke dagen de kinderen zijn ingedeeld (check de spam!). I.v.m. het grote aantal kinderen en een zo eerlijk mogelijke verdeling kunnen we in principe geen rekening houden met een voorkeur voor indeling op specifieke dagen of bij bepaalde vrienden.

Voor meer informatie: spulwike.frl/fragen

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Wil jij op de hoogte blijven van Spulwike? Volg ons op social media :)!

YouTube
YouTube
Instagram