Spulwike

0

Opjaan

De opjefte foar Spulwike is slúten! Ferjitten dy op te jaan? stjoer dan even in mail nei ynfo@spulwike.frl miskien ha we noch wol in plakje.

De opjefteperioade foar Spulwike 2023 start 21 juny nei 13:00 oere. Let op: fol = fol! Opjaan kin dan ûnderoan dizze pagina fia it formulier. Nei de opjefte krigest per e-mail in automatyske befestiging (tsjek de spam), dit is noch gjin definitieve befestiging fan opjefte, dizze folgjet op moandei 10 july. Dan wurdt ek bekind makke op hokker dagen de bern yndielt binne foar groep 3 & 4 in Oosterwierrum.


Wy kinne y.f.m. it grutte oantal bern en in sa earlik mooglike ferdieling gjin rekkening hâlde mei foarkar foar dagen of by bepaalde freonen. Sadra Spulwike fol is, wurd dat per groep op dizze pagina oanjûn en komme de bern automatysk op ‘e reservelist. As der in plakje frijkomt dan kriget de earstfolgjende op ‘e list in e-mail fan ús.

Foar mear ynformaasje oer de opjefte en Spulwike sels: spulwike.frl/fragen

Ha jo no it idee, ik wol wat mear dwaan foar de spulwike, kinne jo fia dizze link freon wurde fan de spulwike. https://spulwike.frl/freonen-2/.

foar in ienmalige donaasje kinne jo dwaan by de folgende link https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n3aGhHo8QiKnA2R6ScK7fQ

Nederlands:

De opgave voor spulwike is gesloten! Mocht je vergeten zijn je op te geven, stuur dan een mail naar ynfo@spulwike.frl misschien is er nog wel een plekje vrij.

De opgaveperiode voor Spulwike 2023 start 21 juni vanaf 13:00 uur. Let op: vol = vol! Opgeven kan dan op deze pagina via het formulier hieronder. Maandag 10 juli wordt bekendgemaakt op welke dagen de kinderen zijn ingedeeld voor groep 3 & 4 in Oosterwierrum (check de spam). I.v.m. het grote aantal kinderen en een zo eerlijk mogelijke verdeling kunnen we in principe geen rekening houden met een voorkeur voor indeling op specifieke dagen of bij bepaalde vrienden.

Zodra Spulwike vol zit, wordt dat per groep op deze pagina aangegeven en komen kinderen automatisch op de reservelijst. Als er een plekje vrijkomt dan krijgt de eerstvolgende op de lijst een e-mail van ons.

Voor meer informatie over de opgave en Spulwike zelf: spulwike.frl/fragen

Heeft u het idee om meer te doen voor de spulwike, dan kunt u via de volgende link freon worden fan de spulwike. https://spulwike.frl/freonen-2/.

voor een eenmalige donatie kunt u gebruikmaken van de volgende link https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n3aGhHo8QiKnA2R6ScK7fQ

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Wil jij op de hoogte blijven van Spulwike? Volg ons op social media :)!

YouTube
YouTube
Instagram