Spulwike

0

Stipers

Sûnder de financiële as materiële stipe fan in grut oantal bedriuwen út en rûnom de regio Littenseradiel soe der gjin Spulwike wêze.

Wy binne dan ek tige, mar dan ek, tige wiis mei it grutte oantal stipers dat de Spulwike ryk is!

De Stipers fan de Spulwike 2019 stean yn de krante op side 3&6:

Spulwikekrante 2021

Wolle jo ús stypje of ha jo in fraach, nim dan kontakt op mei Wouter Appelboom, foarsitter fan de sponsorkommisje, fia: stipers@spulwike.frl / 06-10257202

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram