Spulwike

Spulwike 50 jier
0

It Spulwike boek

2022 wie in bysûnder jier. Dat jier fiere wy ús 50 jierrich jubileum! Dat frege fansels om wat ekstras.

Alle opbringsten fan it berne boek ekstra’s wurde brûkt foar it mooglik meitsjen fan de Spulwike, foar dizze en folgjende generaasjes. As freon fan Spulwike krigest koarting op de jubileumboeken. Ûnderoan dizze pagina is de bestelling te plaatsen. Alles is yn de foarferkeap te bestellen en yn beperkte oplage beskikber. op=op

Spulwike berneboek
De bern hawwe it boek oan it ein fan Spulwike krigen as ferrassing. Foar elts is it boek no te besteljen. Dit kleurrike boek is skreaun foar bern dy’t meidogge, foar bern dy’t meidien hawwe, foar lieders fan doe en no en foar elkenien dy’t it Spulwike kompleks hat!

foar alle spulwike freon ha wy in aksje, sy krije €2,50 koarting op de bestelling.

it boek opstjoer litte, is ek mogelijk, hjir komme wol 5.95 oan ferstjoer kosten oer hinne. ophelje kin tiidens de spulwike, jou dit oan un it formulier welk doarp as jo it boek ophelje wolle.

Bestelle kin hjirûnder fia it bestelformulier:

Slagget besteljen fia it formulier net? Stjoer dan in mailtsje mei de boppesteande gegevens nei: ponghalder@spulwike.frl.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram