Spulwike

Spulwike 50 jier
0

Jubileum

2022 sil in bysûnder jier wurde. Dit jier fiere wy ús 50 jierrich jubileum! Dat freget fansels om ekstra feest en aktiviteiten. Lykas alle jubileumjierren sil we dit mei alle bern tegearre fiere op de freeds yn de spulwike:

Freed 22 july is de jubileumdei foar Spulwikebern by it swimbadterrein yn Wommels.

Mar dit jier hawwe wy mear yn petto. Hjirûnder mear ynfo oer de aktiviteiten en ekstra’s dy’t mei it Jubileum op de planning stean.

Spulwike jubileum jûn
Foar lieders en âldlieders is der dit jier fansels wer in jubileum slotjûn! Dizze fynt plak op freed 22 july fanôf 20:00 oere yn Easterwierrum. Fia ûndersteande QR-koade (scannen mei de kamera op dyn mobile telefoan) komst út by de facebookgroep mei âldlieders. Jou dêr oan oftst ek by it evenemint komst, dan kinne wy der rekkening mei hâlde en dit kinst noch oant 4 dagen fan te foaren trochjaan. Gjin Facebook? Dan kinst dyn opjefte trochjaan fia in mail nei: cornelisbruinsma@gmail.com

Alle opbringsten fan de jubileum ekstra’s wurde brûkt foar it mooglik meitsjen fan de Spulwike, foar dizze en folgjende generaasjes. As freon fan Spulwike krigest koarting op de jubileumboeken. Ûnderoan dizze pagina is de bestelling te plaatsen. Alles is yn de foarferkeap te bestellen en yn beperkte oplage beskikber.

Spulwike jubileum boek
Dit jier ferskynt ús prachtige Spulwike jubileumboek. Dit boek stiet fol ferhalen, anekdoates en moaie foto’s fan de ôfrûne 50 jier. Dizze kin net ûntbrekke yn ‘e kast fan in spulwikefanaat! It jubileumboek wurdt yn in limitearre edysje útbrocht en kin ûnderoan dizze pagina besteld wurde.

Spulwike jubileumbierke
In jubileum freget fansels om in spesjaal jubileumbierke. Dizze binne per 3 of per 6 te bestellen fia ús bestelformulier (ûnderoan dizze pagina). De bestelling is ôf te heljen yn de Spulwike by ien fan de doarpen.

Spulwikebier

Spulwike berne boek
Foar de bern fan dizze Spulwike is it noch in grutte ferrassing (en dat wolle we graach sa hâlde, want se krije it boek oan it ein fan Spulwike fanwegen it jubileum). Foar elts wêrby de bern dit jier net meidogge oan Spulwike is it boek alfêst te besteljen. Dit kleurrike boek is skreaun foar bern dy’t meidogge, foar bern dy’t meidien hawwe, foar lieders fan doe en no en foar elkenien dy’t it Spulwike kompleks hat!
Bestelle kin hjirûnder fia it bestelformulier:


Slagget besteljen fia it formulier net? Stjoer dan in mailtsje mei de boppesteande gegevens nei: ponghalder@spulwike.frl.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram