Spulwike

0

Easterlittens

Voor Nederlands even naar beneden scrollen.

HOLLE BOLLE TSJING!!

Jaaa, it is al hast wer safier, Spulwike komt hieltyd tichterby! De opjefte perioade begjint rûn heal maaie en is oant ein juny, mar let op as we FOL sitte, dan slút it opjeftesysteem earder. Alle bern dy’t foar heal juny opjûn binne krije dit jier rûn heal juni fia de mail de befestigingsbrief. Dêr stiet per doarp de meast wichtige ynformaasje yn. Dizze brief wurdt yn de wike fan 18 juny útdielt. Hasto letter opjûn dan krigest de brief binnen 5 dagen nei opjefte. Derneist is de brief dan ek op de webside del te laden. As der noch fragen binne, sjoch dan ek even by Fragen op ús webside.

De Fryske brief dellade kin hjirre sadra as de opjeftes los gean.

HOLLE BOLLE TSJING!! 

Jaaa, het is alweer bijna zover, Spulwike komt steeds dichterbij! De opgaveperiode begint rond half mei en loopt tot eind juni, maar als we eerder vol zitten dan sluit het opgavesysteem eerder. Alle kinderen die voor 18 juni zijn opgegeven krijgen via de mail de tweede informatiebrief. Daar staat per dorp de meest belangrijke informatie in. Heb je je later opgegeven dan krijg je deze binnen 5 dagen na de opgave. Daarnaast is de brief dan op de website te downloaden. Mochten er nog vragen zijn, kijk dan ook eerst even bij “Fragen” op deze website.

De Nederlandstalige brief downloaden kan hier zodra de opgaveperiode start!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Wil jij op de hoogte blijven van Spulwike? Volg ons op social media :)!

YouTube
YouTube
Instagram