Spulwike

0

Media

De Spulwikekrante komt elts jier út as spesjale útjefte fan “Op ‘e Skille“, de krante dy’t ferskynt yn ‘e Greidhoeke (regio Littenseradiel). De krante wurdt elts jier gearstelt troch de sekretaris en oare frijwillichers fan Spulwike. Kinst hjirûnder de Spulwikekrante digitaal nochris neilêze.

Fynsto it moai om foto’s te meitsjen en/of kinst leuk Frysk skriuwe? Dan binne wy op syk nei dy! Foar takom jier sykje wy noch minsken foar it mediateam die’t helpe wolle om foto’s en filmkes te meitsjen fan de Spulwike. De foto’s komme op dizze webside en wurde brûkt yn de Spulwikekrante. Ek sykje we noch minsken die’t stikjes skriuwe wolle foar de krante. It hoecht gjin heechdrafende tekst te wêzen en ek it Frysk wurdt neisjoen. Wolst ús helpe? Stjoer in berjochtje nei: ynfo@spulwike.frl

Fakature-Coordinator-en-leden-mediateam-2022

Hoe is de krante ûntstean?

Yn 2003 wie der samar in Media Team: Tsjerk Bottema, Tjerk Kooistra, Wybo Smids en Klaas Greidanus hawwe ferskatene jierren by de doarpen lâns west mei in karavan fol computers, printers en kamera’s. Yn 2005 hawwe se harren lêste krante makke en alles oerdroegen oan de stifting sindsdien is de Sekretaris ferantwurdelik foar it gearstellen fan de krante.

Spulwikekrante 2021

Spulwikekrante 2019

Spulwikekrante 2018

Spulwikekrante 2017

Spulwikekrante 2016

Spulwikekrante 2015

Spulwikekrante 2014

Spulwikekrante 2012

Spulwikekrante 2011

Spulwikekrante 2008

Spulwikekrante 2007

Spulwikekrante 2006

Spulwikekrante 2005

Spulwikekrante 2004

Spulwikekrante 2003

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Wil jij op de hoogte blijven van Spulwike? Volg ons op social media :)!

YouTube
YouTube
Instagram