Spulwike

0

Lieding

De lieding fan Spulwike Littenseradiel binne frywillichers yn de aldens fan 18 oant en mei 30+ (guon lieding doarre har aldens net mear iepenbier te meitsjen). As lieder gean je wike lang mei in groepke bern op paad en soarchje der foar dat eleknien in machtige wike hat. Nei dat de bern nei hûs binne, moat der faaks noch fan alles ophelle/regele/klear setten wurde, hjir helpe je as lieding ek mei.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram