Spulwike

De Spulwikekrante fan 2021 is út!


Dit jier is de Spulwikekrante wer útbrjocht as bylage fan “Op ‘e Skille“. Wy diele alle foto’s en moaie ferhalen fan dizze wike graach mei jimme! Foar eltsenien dy’t wennet yn ‘e Greidhoeke (regio Littenseradiel) is de krante al op ‘e matte belânne. Mar foar de bern fan bûten dizze regio is de krante digitaal del te laden. Wy winskje elts in soad fertier mei it weromsjen en sjogge jim graach takom jier werom by Spulwike 2021!!

Spulwikekrante 2021

admin • 2 september 2018


Next Post

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram