Spulwike

Meaststelde fragen (FAQ)

Voor Nederlands scroll naar beneden.

Spulwike 2020 giet dit jier net troch fanwege de maatregelen tsjin Corona. Wy bin in fergunningsplichtig evenemint en dizze kinne gjin plakfine oant 1 september. Helaas is it foar ús derom net mooglik om Spulwike te organisearjen. Wy bin ús noch oan it tarieden op wat dit presys foar ús betsjut en wat/of der miskyn wol mooglik is. Dit hinget ôf fan de maatregelen en dat makket it lestich om hjir no al wat oer te sizzen. Sadra wy mear fertelle kinne, litte wy it witte.

Spulwike 2020 gaat dit jaar niet door vanwege de maatregelen tegen Corona. Wij zijn een vergunningsplichtig evenement en deze kunnen niet plaatsvinden tot 1 september. Helaas is het daarom voor ons niet mogelijk om Spulwike te organiseren. Wij zijn aan het kijken wat dit precies voor ons betekent en of/wat er misschien nog wel mogelijk is. Dit hangt af van de maatregelen en dat maakt het lastig om hier nu al wat over te kunnen zeggen. Zodra wij hier meer over kunnen zeggen, zullen we dit laten weten.

De ynformaasje hjirûnder is net mear up to date en sil foar 2021 oanpast wurde.

 1. Wannear is Spulwike 2020? Dit jier is dat fan 6 july oant en mei 10 july. Net alle bern fiere de Spulwike op deselde dagen. Yn Easterwierrum (groep 3/4) is it óf op moandei en tiisdei óf op woansdei en tongersdei. Yn Easterlittens (groep 5/6) is it fan moandei oant en mei tongersdei. Yn Weidum (groep 7/8) is de Spulwike fan moandei oant en mei freed ein fan’e moarn, dizze bern meie fan tongersdei op freed in nachtsje sliepen bliuwe! Exacte tiiden stean ferskille per doarp en stean op de befestigingsbrief/-mail dy’t fanôf heal juny op de webside stiet. De opjeften starte rûn heal maaie.
 2. Wannear wurdt dúdlik op welke dagen myn bern yndielt wurdt yn Easterwierrum? De groep bern fan groep 3&4 is te grut om yn ien kear te hâlden, derom splitse we dizze yn twa’en. It is foar ús organisaasje wichtig dat dizze ferdieling sa goed as gelyk is kwa oantal bern. Derom kinne we pas rûnom de slútingsdatum fan de opjeftes bekind meitsje hoe de definitieve ferdieling is. Dizze komt 18 juny op de webside, Facebook en yn ‘e twadde ynformaasjebrief dy’t op skoalle útdielt wurdt rûn healwei juni. Wy besykje wol sa folle mooglik de skoallen op deselde dagen as it foargeande jier te hâlden.
 3. Myn bern hat in bysûnderhyd, allergy of medisinen. Moat ik dat by Spulwike oanjaan? Ja, as dit echt needsakelik is foar ús om te witten, graach oanjaan wat wy witte moatte om hjir goed mei om te gean. Wy wolle graach goed om de bern passe. Kinst by de opjefte oanjaan wer wy om tinke moatte, wy hawwe in grutte groep ervaren lieders en soargje derfoar dat dizze op de hichte binne en rekkening hâlde mei bysûnderheden.
 4. Myn bern sit op it spesjaal ûnderwiis. Kin myn bern dan meidwaan oan Spulwike? JA! Spulwike is foar eltsenien en dêrom meie bern fan it spesjaal ûnderwiis fansels ek meidwaan. Wy diele allinne brieven út yn en om de regio fan de âlde gemiente Littenseradiel. Oansjoen dêr gjin spesjale skoallen yn die regio binne, krije die bern gjin brief. Mar alle bern binne wolkom! Hâld de webside yn de gaten en folgje ús op Facebook dan wurdst op de hichte stelt fan alle belangryke saken kwa opjefte etc! Twifelst of hast noch fragen oer, nim dan kontakt mei ús op!
 5. Myn bern hat gjin swimdiploma, kin hy of sy dan wol meidwaan? Fansels! Asto yn it opjefteformulier oanjoust datst dyn bern gjin swimdiploma hat, hâlde wy hjir rekkening mei. Hasto dy al opjûn, mar bist ferjitten om dit oan te jaan? Jou it dan yn de wike sels troch.
 6. Myn bern wol graach mei syn of har freon of famyljelid yn in groepke. Kin dat? Om’t der san 650 bern meidogge oan Spulwike, is it foar ús net te dwaan om hjir rekkening mei te hâlden. Yn de Spulwike meitsje in soad bern nije freonen foar it libben. Dat makket ús wike júst sa moai! Fansels kin it foar de jongste bern noch wat spannend wêze, mar ús lieders hâlde hjir rekkening mei en helpe hjir goed by!
 7. Ik bin te let mei opjaan. Kin myn bern noch meidwaan? It is foar ús it handigst ast dy foar de slútingsdatum opjoust. Mar it kin fansels barre datst it ferjitten bist. Gjin noad! Jou dyn bern op fia it opjefteformulier op ‘e webside. Let op, dit jier hawwe wy i.f.m. fergunningen fan de nije gemientes in maximum oan it oantal bern dus jou dyn bern op tiid op want FOL = FOL. As de opjeftes fol sitte dan wurdt dat oanjoen op ‘e webside en op Facebook. Opjaan kin oant en mei 18 juny!
 8. Ik ha myn bern opjûn, mar noch gjin befestiging ûntfongen. Is de opjefte wol goed gien? Nei de opjefte sjochst yn it skerm of de opjefte goed gean is. Sjoch ek even yn de spam of by ûngewinste mail en soargje dat ynfo@spulwike.frl tafoegt is oan de list fan veilige e-mailadressen. Rûn 18 juny diele wy de twadde ynformaasjebrief út op skoalle oan alle bern dy’t foar 14 juny opjûn binne. Derneist krije alle âlders rûn 18 juny in befestigingsmail. Twifelst echt noch of it goed gean is, sjoch dan even hoe datst it beste kontakt mei ús sykje kinst fia de kontaktpagina.
 9. Ik wol graach meidwaan as lieder. Wêr en wannear kin ik my opjaan? Om’t in soad lieders nei ien jier lest ha fan it ‘Spulwikefirus’, wolle hja it jier dernei wer meidwaan. Dêrom kinne earst âld lieders harren oant 1 april opjaan. Dernei kinne nije lieders harren opjaan. Dit kin fia it mailadres fan it oanbelangjende doarp: easterwierrum@spulwike.frl, easterlittens@spulwike.frl en weidum@spulwike.frl. Let op: om as lieder mei te dwaan oan de Spulwike, moast 18 jier wêze (yn de Spulwike sels). Do hoechst net út de gemeente Littenseradiel te kommen. Ast belangstelling hast en wy sitte fol dan sette wy dy graach op de reservelist!
 10. Ik ha moaie foto’s makke wilens de Spulwike. Kinne jim dizze brûke foar de Spulwike krante of webside? Jawis! Wy ha elts jier belang by moaie foto’s fan de wike. Fynsto it leuk om dyn foto’s te dielen en om se miskyn wol werom te sjen op social media of de Spulwikekrante? Stjoer se dan troch nei ynfo@spulwike.frl û.f.f. dyn namme en yn hokker doarp datst de foto’s makke hast. Hast in protte foto’s? Brûk dan Wetransfer.com.
 11. Ik wol de Spulwike graach helpe of stipje. Hoe kin ik dat dwaan? Wy fyne it fantastysk dat der in hiel soad minsken Spulwike in waarm hert tadrage en sûnder al dizze minsken, gjin Spulwike. Jo kin ús helpe as freon, stiper en frijwilliger. Wy sykje bygelyks pannekoekbakkers, trekkerryders, foksen foar de foksejacht, schminkers en ferkearsregelaars. Hawwe jo in oar idee, wy heare it graach! Op ús kontaktpagina sjochst alle kontaktmooglikheden.

Stiet dyn fraach der net tusken? Stjoer dan in mail nei ynfo@spulwike.frl.


Meestgestelde vragen (FAQ)

Opgeven kan vanaf half mei op deze website!

 1. Wanneer is Spulwike 2020? Spulwike is dit jaar van 6 t/m 10 juli. Niet alle kinderen vieren de Spulwike op dezelfde dagen. In Oosterwierum (groep 3/4) is het op maandag en dinsdag óf op woensdag en donderdag. In Oosterlittens (groep 5/6) is Spulwike van maandag tot en met donderdag en in Weidum (groep 7/8) is het van maandag tot en met vrijdag eind van de ochtend, deze kinderen mogen van donderdag op vrijdag in nachtje blijven slapen! Exacte tijden verschillen per dorp en staan rond half juni in de bevestigingsmail en -brief op de website. De opgave start rond half mei via deze website.
 2. Wanneer wordt duidelijk op welke dagen mijn kind is ingedeeld in Oosterwierum? Omdat de groep in Oosterwierrum te groot is om in één keer te houden, verdelen wij de groep in tweeën. Het is voor de organisatie belangrijk dat de verdeling zo gelijk mogelijk verdeeld wordt. Daarom kunnen we pas rondom de sluitingsdatum van de opgaves bekend maken hoe de definitieve verdeling is. Dit komt rond 18 juni op de website en op Facebook, en daarnaast in de tweede informatiebrief die op de scholen uitgedeeld wordt rond half juni. Wij proberen waar mogelijk dezelfde verdeling qua scholen van de afgelopen jaren aan te houden.
 3. Mijn kind heeft een bijzonderheid, allergie of medicijnen. Moet ik dat bij Spulwike aangeven? Ja, als dit echt noodzakelijk is voor ons om te weten graag aangeven wat we moeten weten om hier mee om te gaan. Wij willen graag goed op jouw kind kunnen passen. Je kunt bij de opgave aangeven waar we om moeten denken. We hebben een grote groep ervaren leiders en zorgen ervoor dat zij op de hoogte zijn en rekening houden met bijzonderheden.
 4. Mijn kind zit op het speciaal onderwijs. Mag mijn kind dan meedoen aan Spulwike? JA! Spulwike is er voor iedereen en daarom mogen kinderen van het speciaal onderwijs natuurlijk ook meedoen. We delen alleen brieven uit in en om de regio van de oude gemeente Littenseradiel. Aangezien daar geen speciale scholen zijn krijgen die kinderen geen brief. Maar alle kinderen zijn welkom! Houdt de website in de gaten en volg ons op Facebook dan word je op de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken qua opgave etc. Twijfel je of zijn er vragen, neem dan contact met ons op!
 5. Mijn kind heeft geen zwemdiploma. Kan mijn kind dan wel meedoen? Natuurlijk! Geef bij het opgaveformulier aan dat je kind geen zwemdiploma hebt, dan houden wij hier rekening mee. Heb je je al opgegeven, maar ben je vergeten dit aan te geven? Laat het ons dan weten via één van de contactmogelijkheden op de pagina ‘Kontakt’.
 6. Mijn kind wil graag bij zijn of haar vriendje of familielid in het groepje. Kan dat? Omdat er zo’n 650 kinderen meedoen aan Spulwike, is het voor ons niet te doen om hier rekening mee te houden. Tijdens de Spulwike maken kinderen nieuwe vrienden voor het leven. Dat maakt onze week juist zo bijzonder! Natuurlijk kan het voor de jongste kinderen soms nog wel wat spannend zijn, maar onze leiders helpen hier goed bij. Indien er echt een bijzondere (bijv. medische) reden voor is dan maken we wel eens een uitzondering. Graag deze reden dan aangeven bij het invullen van het formulier.
 7. Ik ben te laat met opgeven. Kan mijn kind nog meedoen? Het is voor ons het handigst als de opgaves voor de sluitingsdatum binnen zijn. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat je het vergeten bent. Geen nood! Je kunt alsnog opgeven via het opgaveformulier op de website. Let op: dit jaar hebben we i.v.m. vergunningen van de nieuwe gemeentes een maximum op het aantal kinderen en VOL = VOL, dus geef je kind op tijd op. Zodra de limiet bereikt is wordt dit aangegeven op de website en op Facebook.
 8. Ik heb mijn kind opgegeven, maar geen bevestiging gekregen. Is de opgave goed gegaan? Na de opgave zie je in het scherm of de opgave goed gegaan is. Kijk ook even in je mailbox bij spam en ongewenste mail en zorg ervoor dat ynfo@spulwike.frl toegevoegd is aan je lijst van veilige e-mailadressen. Rond 18 juni delen we de tweede informatiebrief uit op de scholen aan de kinderen die voor 14 juni opgegeven zijn. Daarnaast krijgen alle ouders rond 18 juni een bevestigingsmail. Twijfel je echt of het goed gegaan is, kijk dan even hoe je het beste contact met ons op kunt nemen via de pagina “kontakt”.
 9. Ik wil graag meedoen als leider. Waar en wanneer kan ik me opgeven? Omdat veel leiders zodra ze hebben meegedaan last krijgen van het ‘Spulwikevirus’, willen zij het jaar erna weer meedoen. Oud leiders kunnen zich opgeven tot 1 april. Daarna kunnen nieuwe leiders zich opgeven. Dit kan via het e-mailadres van het desbetreffende dorp: easterwierrum@spulwike.frl, easterlittens@spulwike.frl en weidum@spulwike.frl. Let op: om als leider mee te doen aan Spulwike, moet je 18 jaar zijn (tijdens spulwike). Je hoeft niet uit de gemeente Littenseradiel te komen. Indien we vol zitten, zetten we je graag op de reservelijst.
 10. Ik heb mooie foto’s gemaakt tijdens Spulwike. Kunnen deze gebruikt worden voor de Spulwikekrant of website? Wij hebben ieder jaar belang bij mooie foto’s van de week. Vind je het leuk om je foto’s te delen en om ze misschien wel terug te zien op social media of de Spulwikekrant? Stuur ze dan door naar ynfo@spulwike.frl o.v.v. je naam en in welk dorp je de foto’s gemaakt hebt. Heb je een grote hoeveelheid foto’s? Gebruik dan Wetransfer.com.
 11. Ik wil Spulwike graag helpen of ondersteunen. Hoe kan ik dit het beste doen? Wij vinden het fantastisch dat zoveel mensen Spulwike een warm hart toedragen en zonder al deze mensen, zou Spulwike niet mogelijk zijn. Je kan ons helpen als “freon”, sponsor en vrijwilliger. Wij zijn elk jaar weer op zoek naar pannekoekenbakkers, trekkerrijders, vossen voor de vossenjacht, schminkers en verkeersregelaars. Heb je een ander idee om ons te helpen, dan horen we het graag! Neem vooral contact op via een van onze contactmogelijkheden op de pagina “kontakt”.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar ynfo@spulwike.frl.

Marlou de Jong • 12 mei 2019


Previous Post

Next Post

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram