Spulwike

Wolkom op de webside fan Spulwike

(Voor Nederlands scroll naar beneden)

Spulwike is in fakânsjekamp foar bern ùt groep 3 oant en mei 8 fan de basisskoalle. Yn 2019 is de Spulwike fan 15 july oant en mei 19 july. De earste edysje fan spulwike fûn plak yn it jier 1972 mei as doel om bern fan de basisskoallen út it gebied fan de âlde gemiente Littenseradiel (doe nog Baarderadiel en Hennaarderardiel) dy’t net op fakânsje koene in moaie wike te besoargjen. Hjoed de dei is Spulwike in kamp foar alle bern dy’t nocht hat oan in machtige wike!

Spulwike fynt plak yn de earste wike fan de skoallefakânsjes. Sa’n 650 bern ùt de gemientes Súdwest, Waadhoeke en Ljouwert (âlde gemiente Littenseradiel en omjouwing) krije in machtige wike mei spultsjes, sport, verfje, barchje, pannekoeken en mear! De bern ùt ferskillende groepen fan de basisskoalle wurde ferdield oer 3 doarpen: groep 3 en 4 gean nei Easterwierrum, groep 5 en 6 nei Easterlittens en groep 7 en 8 nei Weidum.

De bern wurde de earste dei per doarp ferdield oer groepkes. Dizze groepkes bestean ùt bern en 1, 2 of 3 lieders. De lieders binne frywilligers mei de âldens fan 18 jier oant en mei 30+. De organisaasje per doarp is yn hannen fan de haadlieding. It oerkoepelende orgaan fan de spulwike is it stiftingbestjoer, dat har dwaande hâld mei Spulwike brede saken.

Yn maaie wurde op ferskatene skoallen yn de gemientes Súdwest, Waadhoeke en Ljouwert útnoegings útdielt oan de bern. De opjefte is dit jier mooglik oant en mei 18 juni en let op FOL = FOL, dus jou dy op tiid op!

Wy hawwe der in soad sin oan en wy hoopje datsto dat ek hast!

Johannes, Marlou, Johan, Rik, Age, Sybren Beert, Cornelis en Remmelt
Haadlieding Stifting Spulwike Littenseradiel

Marlou de Jong • 12 mei 2019


Previous Post

Next Post

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram